231/QĐ-ĐHKTCN V/v Ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học chính quy

Quý thầy cô và các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây