Thông báo số 445/TB-ĐHKTCN ngày 16/6/2021 về Thực hiện Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

Kính gởi Quý Thầy Cô CVHT và các em sinh viên CTUT: Thông báo số 445/TB-ĐHKTCN ngày 16/6/2021 về Thực hiện Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới. Trân trọng.

Xem chi tiết