Đăng ký xác nhận Online

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY XÁC NHẬN

Bước 1: Đăng ký

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập tài khoản gmail do Nhà trường cung cấp để đăng kí.

Thời gian đăng ký Trả kết quả
Đăng ký từ Thứ 2 đến hết Thứ 4 hàng tuần. Trả kết quả vào Thứ 6 hàng tuần.
Đăng ký từ Thứ 5 đến hết Chủ nhật hàng tuần. Trả kết quả vào Thứ 3 tuần kế tiếp.
Lưu ý:

  • Nếu ngày trả kết quả vào Ngày lễ thì sẽ trả kết quả vào ngày làm việc gần nhất.
  • Liên hệ phòng CTCT&QLSV để nhận giấy xác nhận.
Khóa 2024
STT Năm học Học kỳ XNSV/NVQS
Vay vốn
Trạng thái

 

Khóa 2020, 2021, 2022, 2023
STT Năm học Học kỳ XNSV/NVQS
Vay vốn
Trạng thái
1 2023 – 2024 HK 2 Link đăng ký Link đăng ký Đang đăng ký

 

Khóa 2016, 2017, 2018, 2019
STT Năm học Học kỳ XNSV/NVQS
Trạng thái
1 2023 – 2024 HK 2 Link đăng ký Đang đăng ký

Bước 2: Trả kết quả

Phòng CTCT&QLSV sẽ trả kết quả về cho lớp theo lịch. 

Bước 3: Hoàn thành thủ tục

Vay vốn: Liên hệ cán bộ phụ trách vay vốn sinh viên tại địa phương.

Tạm hoãn NVQS: Ban chỉ huy QS phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú.