Giới thiệu

Vài nét về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

Số điện thoại: 02923.897.341
Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên là một trong những đơn vị được thành lập từ những năm đầu thành lập Trường.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như:
– Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên replicas relojes truyền về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phổ biến pháp luật; các kỹ năng như: kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; giáo dục thể chất và thẩm mỹ;
– Thực hiện công tác quản lý sinh viên như: Công tác hành chính; Công tác khen thưởng và kỷ luật; Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú; Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên;
– Thực hiện công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên như: tư vấn học tập; công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ đặc biệt; tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên.