Nhân sự

default img

Họ tên: Nguyễn Chí Hiếu

Chức vụ: Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0931 771 517

Email: nchieu@ctuet.edu.vn


default img

Họ tên: Nguyễn Thị Mai Khanh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0917 777 722

Email: ntmkhanh@ctuet.edu.vn


 

default img

Họ tên: Đinh Viết Tuyết Hiền

Chức vụ: Chuyên viên phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0919 232 577

Email: dvthien@ctuet.edu.vn


 

default img

Họ tên: Hoàng Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0907 033 625

Email: htpthao@ctuet.edu.vn


 

default img

Họ tên: Trương Thị Tuyết Đông

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0374 618 299

Email: tttdong@ctuet.edu.vn


 

default img

Họ tên: Lê Hoàng Minh

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 0933 101 909

Email: lhminh@ctuet.edu.vn


 

default img

Họ tên: Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Điện thoại: 

Email: nvkiet@ctuet.edu.vn