Thứ Hai, Tháng Bảy 8, 2024

Trang thông tin cần biết của sinh viên CTUT

Tài khoản sinh viên

STT Tên tài khoản Hướng dẫn
1 Tài khoản học tập Xem chi tiết
2 Tài khoản email sinh viên Xem chi tiết

 

Hướng dẫn

STT Tên tài khoản Hướng dẫn
1 Thông báo của Phòng Đào tạo Xem chi tiết
2 Sổ tay sinh viên 2022 Xem chi tiết

 

Quy định - Quy chế

STT Tên quy chế Hướng dẫn
1 Quy chế học vụ Xem tại đây
2 Quy chế học bổng  
3 Quy định chính sách xã hội   

Học vụ

STT Tên học vụ Quy trình Biểu mẫu
1 Bảo lưu kết quả học tập Quy trình Biểu mẫu
2 Tiếp tục học (học lại) Quy trình Biểu mẫu
3 Xin thôi học Quy trình Biểu mẫu

Biểu mẫu

STT Tên biểu mẫu Biểu mẫu
1 Đơn làm lại thẻ sinh viên Tải biểu mẫu
2 Đơn XN hoàn cảnh khó khăn (HB Khá) Tải biểu mẫu

Xác nhận sinh viên

Sinh viên đăng ký giấy xác nhận sinh viên, Nghĩa vụ quân sự và vay vốn.