Thông báo về việc tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2024