Đăng ký lấy lại mật khẩu tài khoản email sinh viên

Sử dụng email cá nhân soạn mail theo mẫu như sau:

Thư gởi đến: dtnhan@ctuet.edu.vn

Tựa đề: Reset mật khẩu tài khoản email sinh viên

Nội dung: 

MSSV: ………………………………………

Họ tên: …………………………………….

Email sinh viên cần lấy lại mật khẩu: ……………………………

Yêu cầu: Reset mật khẩu tài khoản email sinh viên

Lưu ý: Đính kèm 1 ảnh thẻ sinh viên