Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023
Thời gian: từ ngày 05/9/2023 đến ngày 09/9/2023.
+ Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 00.
+ Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút.
Hình thức tổ chức sinh hoạt: Online (trực tuyến) qua phần mềm Zoom meeting cloud đối với khóa 2023.
Địa điểm tổ chức: Phòng họp trực tuyến.

LỊCH HỌC SINH VIÊN
Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023-2024
NHÓM NGÀY BUỔI THỜI GIAN HỌ VÀ TÊN
1 05/9/2023 SÁNG 7h00 – 8h00 Đại diện Phòng PA03 – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 15h30 – 16h15 ThS. Lê Hồng Tuyên
06/9/2023 SÁNG 9h10 – 10h10 Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 13h – 13h30 ThS. Trần Long Hải
13h30 – 14h15 ThS. Lê Trí Ân
07/9/2023 SÁNG 8h20 – 8h50 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
8h50 – 9h35 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
08/9/2023 SÁNG 7h00 – 7h30 ThS. Nguyễn Hoàng Viện
7h30 – 8h15 ThS. Nguyễn Bá Duy
CHIỀU 14h05 – 15h05 ThS. Diệp Bình Nguyên
09/9/2023 SÁNG 7h00 – 8h00 Ban ATGT thành phố Cần Thơ
2 05/9/2023 SÁNG 8h05 – 9h05 Đại diện Phòng PA03 – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 13h00 – 13h45 ThS. Lê Hồng Tuyên
06/9/2023 SÁNG 10h15 – 11h15 Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 14h20 – 14h50 ThS. Trần Long Hải
14h50 – 15h35 ThS. Lê Trí Ân
07/9/2023 SÁNG 9h40 – 10h10 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
10h10 – 10h55 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
08/9/2023 SÁNG 8h20 – 8h50 ThS. Nguyễn Hoàng Viện
8h50 – 9h35 ThS. Nguyễn Bá Duy
CHIỀU 15h10 – 16h10 ThS. Diệp Bình Nguyên
09/9/2023 SÁNG 8h05 – 9h05 Ban ATGT thành phố Cần Thơ
3 05/9/2023 SÁNG 9h10 – 10h10 Đại diện Phòng PA03 – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 13h50 – 14h35 ThS. Lê Hồng Tuyên
06/9/2023 SÁNG 7h00 – 8h00 Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 15h40 – 16h10 ThS. Bùi Thái Bình
16h10 – 16h55 ThS. Lê Trí Ân
07/9/2023 CHIỀU 13h30 – 13h30 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
13h30 – 14h15 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
08/9/2023 SÁNG 9h40 – 10h10 ThS. Nguyễn Hoàng Viện
10h10 – 10h55 ThS. Nguyễn Bá Duy
CHIỀU 16h15 – 17h15 TS. Nguyễn Minh Tuấn
09/9/2023 SÁNG 9h10 – 10h10 Ban ATGT thành phố Cần Thơ
4 05/9/2023 SÁNG 10h15 – 11h15 Đại diện Phòng PA03 – Công an TP. Cần Thơ
CHIỀU 14h40 – 15h25 ThS. Lê Hồng Tuyên
06/9/2023 SÁNG 8h05 – 9h05 Phòng Cảnh sát PCCC – Công an TP. Cần Thơ
07/9/2023 SÁNG 7h00 – 7h30 ThS. Bùi Thái Bình
7h30 – 8h15 ThS. Lê Trí Ân
CHIỀU 14h20 – 14h50 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
14h50 – 15h35 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
15h35 – 16h05 ThS. Nguyễn Hoàng Viện
16h05 – 16h50 ThS. Nguyễn Bá Duy
08/9/2023 CHIỀU 13h00 -14h00 ThS. Diệp Bình Nguyên
09/9/2023 SÁNG 10h15 – 11h15 Ban ATGT thành phố Cần Thơ