3943/BGDDT-GDDH V/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.