Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022 – 2023Phụ lục 2

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” KHÓA 2022

 Từ 26/9/2022 đến 30/9/2022

 NHÓM 1

NGÀY BUỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN
 26/9/2022 SÁNG 7h00 – 8h00 Đ/c Phạm Vũ Toàn
CHIỀU 15h30 – 16h15 ThS. Lê Hồng Tuyên
 27/9/2022 SÁNG 9h10 – 10h10 Đ/c Phạm Minh Trúc
CHIỀU 14h05 – 15h05 TS. Nguyễn Minh Tuấn
 28/9/2022 SÁNG 7h00 – 8h00 Đ/c Lê Tuấn Khải
CHIỀU 13h00 – 13h30 ThS. Trần Long Hải
13h30 – 14h15 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
 29/9/2022 SÁNG 8h20 – 8h50 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
8h50 – 9h35 ThS. Lê Anh Tuấn
 30/9/2022 SÁNG 7h00 – 7h30 ThS. Phan Nhựt Tân
7h30 – 8h15 ThS. Nguyễn Bá Duy

 

NHÓM 2

NGÀY BUỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN
 26/9/2022 SÁNG 8h05 – 9h05 Đ/c Phạm Vũ Toàn
CHIỀU 13h00 – 13h45 ThS. Lê Hồng Tuyên
 27/9/2022 SÁNG 10h15 – 11h15 Đ/c Phạm Minh Trúc
CHIỀU 15h10 – 16h10 TS. Nguyễn Minh Tuấn
 28/9/2022 SÁNG 8h05 – 9h05 Đ/c Lê Tuấn Khải
CHIỀU 14h20 – 14h50 ThS. Trần Long Hải
14h50 – 15h35 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
 29/9/2022 SÁNG 9h40 – 10h05 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
10h05 – 10h50 ThS. Lê Anh Tuấn
 30/9/2022 SÁNG 8h20 – 8h50 ThS. Phan Nhựt Tân
8h50 – 9h35 ThS. Nguyễn Bá Duy

 

NHÓM 3

NGÀY BUỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN
 26/9/2022 SÁNG 9h10 – 10h10 Đ/c Phạm Vũ Toàn
CHIỀU 13h50 – 14h35 ThS. Lê Hồng Tuyên
 27/9/2022 SÁNG 7h00 – 8h00 Đ/c Phạm Minh Trúc
CHIỀU 16h15 – 17h15 TS. Nguyễn Minh Tuấn
 28/9/2022 SÁNG 9h10 – 10h10 Đ/c Lê Tuấn Khải
CHIỀU 15h40 – 16h10 ThS. Trần Long Hải
16h10 – 16h55 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
 29/9/2022 CHIỀU 13h00 – 13h30 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
13h30 – 14h15 ThS. Lê Anh Tuấn
 30/9/2022 SÁNG 9h40 – 10h10 ThS. Phan Nhựt Tân
10h10 – 10h55 ThS. Nguyễn Bá Duy

 

NHÓM 4

NGÀY BUỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN
 26/9/2022 SÁNG 10h15 – 11h15 Đ/c Phạm Vũ Toàn
CHIỀU 14h40 – 15h25 ThS. Lê Hồng Tuyên
 27/9/2022 SÁNG 8h05 – 9h05 Đ/c Phạm Minh Trúc
CHIỀU 13h00 – 14h00 TS. Nguyễn Minh Tuấn
 28/9/2022 SÁNG 10h15 – 11h15 Đ/c Lê Tuấn Khải
 29/9/2022 SÁNG 7h00 – 7h30 ThS. Trần Long Hải
7h30 – 8h15 ThS. Lê Anh Tuấn
CHIỀU 14h20 – 14h50 TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
14h50 – 15h35 ThS. Nguyễn Chí Hiếu
15h35 – 16h05 ThS. Phan Nhựt Tân
16h05 – 16h50 ThS. Nguyễn Bá Duy