10/2016/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem chi tiết tại đây.